Fisksätra Holme

Snart är det sommar och närmaste badplatsen för oss Fisksätrabor är Holmen. Det har dock varit lite osäkert kring badets fortlevnad de senaste åren.

Allt startade den 22 augusti 2011 då Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet ”Fisksätra Marina”. Planen innefattade följande

  • Byggnation av ny pir för turbåtar
  • Byggnation av nytt museum
  • Ny restaurang
  • Sanering av mark
  • Ommålning av fastighet
  • Bergvärmeanläggning
  • Rivning av uttjänta byggnader
  • Ny lokal för Stockholms båtsnickeri
  • Renovering av alla verkstäder
  • Ny entreprenör för hamn och båtservice

Uppdraget innehöll även att utreda hur en samordning med bad i Fisksätra skulle kunna ske och hur badet och småbåtshamnen skulle kunna kombineras.

Detta oroade dock Fisksätraborna. Vad skulle hända med badet på Fisksätra Holme?

I ett PM från kommunen som kom år 2012 hade man tittat på effekterna för badplatsen, det hette ”tänkbara effekter på bad vid Fisksätra holme av utökad verksamhet vid småbåtshamn i Fisksätra, Nacka kommun”

Där fanns en utredning för hur den nya marinan kunde påverka badet och ett förslag till åtgärder fanns med, med slutsatsen att det var svårt för kommunen att ta ansvar för en badplats så nära en utökad båtverksamhet.

Källa http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9536_fisksatra_marina/4_detaljplan/4.0_utredningar_underlag/badutredning.pdf

Men det var inte bara bygget som påverkade badet under åren 2011/2012, för i samband med att Nacka kommun utredde bygget hittades de en läcka. I Nacka Värmdöposten kunde vi läsa att vätska fylld med höga halter av arsenik, kvicksilver och kadmium hade läckt ut i samband med renoveringen av Fisksätra Marina. I tidningen båtliv stod det ”Nacka kommun misstänker att farligt avfall tidigare dumpats vid Fisksätra Marincenter.” Och hur det än var så resulterade detta i att badplatsen stängdes och ett stort saneringsarbete påbörjades. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Kommunen-soker-efter-farligt-avfall/

http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Efter-giftlarmet-Sjobottnen-ska-testas/

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=4517#.VWBKfylAu9M

År 2013 kunde vi läsa i Nacka Värmdöposten att badet äventyrades pga av utbyggnaden av Marinan. Man sa då att kvalitén på badet kunde försämras pga buller, avgaser, läckage från bränsle och oljor från båtarna samt att säkerheten i strand­området behöver utredas när det finns sjöfart, bad och rekreation på liten yta. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/05/Badplats-hotas-av-miljoforstoring/

Men trots oro stod den 180 meter långa piren färdig för invigning den 21 augusti 2013 och enligt kommunen skulle den nya piren skydda badplatsen på Holmen. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/08/Nu-ar-180-meter-pir-i-hamn/

Men när man läser sammanträdesprotokollet från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden från 22 april 2015 känns det inte som piren kan skydda badplatsen och även om Nacka kommun lovar att badplatsen ska finnas kvar känns det inte självklart när man läser följande stycke

”I planbeskrivningen står det att ”vattenkvaliteten i samband med planläggningar inte får försämras”. När man sedan läser vidare framgår dock att det finns en stor risk att just detta kommer att ske. Här finns en uppenbar konflikt, badet ska rustas samtidigt som det är osäkert i vilken omfattning det kommer att påverkas, kanske till och med stängas tidvis på grund av föroreningar och störningar från båttrafiken.”

Jag kontaktade Planarkitekt, Civ.ing Samhällsbyggnad från Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad, Planenheten för att få lite mer klarhet i hur allt egentligen ligger till och detta blev svaret.

”Badet är planlagt i detaljplanen och kommer därmed att kvarstå och skötas av park- och naturenheten. I detaljplanen är badet även utökat i yta vilket betyder att man kan flytta eller expandera badplatsen något norrut i framtiden. Men det är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft, precis som utökningen av marinan. Detaljplanen är nu ute på granskning och förväntas vara klar i höst.

Badplatser är miljöer där kommunen (enligt Lag om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen och Ordningslagen) ansvarar för att vattenanläggningarna är säkra för allmänheten. Val av skyddsåtgärder kan variera och beror helt på vilka risker som finns på platsen. Kommunens avsikt har hela tiden varit att låta badet ligga kvar i befintligt läge om inte en bättre plats kan hittas i Fisksätra. Vilka typer av skyddsåtgärder som ska genomföras beskrivs i detaljplanen och ansvaret ligger på kommunens Park- och naturenhet. Det är också de som tar prover på vattnet.

Antalet båtplatser planeras att utökas från ca 275 till 500. Antalet båtplatser på den västra sidan av piren närmast badet är detsamma som tidigare då ingen utökning av bryggor planeras där. Vid sjösättning och upptagning av båtar i marinan måste dock badet passeras, detta sammanfaller dock inte i någon större grad med själva badsäsongen. Passagen mellan piren och badet är cirka 80 meter bred. För de badandes säkerhet ska badet skärmas av med bojar och länsar, det finns beskrivet i planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids vilket kommunen och länsstyrelsen bedömt inte kommer att ske då planen medför att:

–          dagvattnet tas omhand på ett sätt som gör att vattnet renas innan det går ut i sundet,

–          båtar spolas och vattnet renas i ett reningsverk och

–          all mark inom området är sanerad på gifter från det tidigare båtvarvsverksamheten där man tillverkade plastbåtar.

Dock kan ju alltid en tillfällig olycka inträffa och en båt läcka olja t.ex. och den risken ökar ju fler båtar det blir på en plats. Samt att fler båtar rör sig i vattnet vilket kan göra att föroreningar som finns där i bottensedimenten sedan tidigare kan spridas. För att garantera en bra badvattenkvalitet kommer kommunens kontroll av badvattenkvaliteten utökas för att kontrollera påverkan av föroreningar från bottensediment och båtbottenfärger samt oljespill. Om en påverkan konstateras ska orsaken utredas. Orsaken till påverkan ska omedelbart åtgärdas. Om påverkan är betydande ska badet stängas till dess prover visar att badvattenkvaliteten är godkänd igen. För att ytterligare minska risken för påverkan på vattenkvaliteten kan båtägarna vid marinan informeras om risken för påverkan av vattenkvaliteten från båtarna samt vad man som båtägare kan göra för att minska påverkan ex. inte måla båtarna med biocidfärg.”

Vill du Engagera dig i projektet är det hög tid, du kan läsa mer på http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/fisksatra_marina/Sidor/paverka.aspx

TEXT PMP

Båtutflykter från Fiskis

Sommaren närmar sig med stormsteg och snart kan vi åka på båtutflykter från Fiskis!

Vad sägs om en tur till Gustavsberg genom Skurusundet och Baggenstäkets smala passager eller en tur till Sandhamn?

Turen mot Gustavsberg och Artipelag stannar kl 11:25 på utresan vid Fisksätra Marina och är tillbaka kl 14:55 mellan 30 juni till 8 augusti, tisdag-söndag.

blogg

För mer info se länkar nedan.
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/gustavsberg/
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/ta-baten-till-artipelag/

Turen ut till Sandhamn genom Strömma kanal stannar kl 10:25 på utresan vid Fisksätra Marina och är tillbaka 16:55. Mellan 19 juni till 16 augusti går turerna dagligen.

blogg-2

För mer info se länkar nedan.
http://www.stromma.se/stockholm/utflykter/dagsutflykter/sandhamn/

Om du vill vara säker på att få plats kan du alltid boka din resa på telefon, 08-1200-4000 men resan går även att köpa ombord i mån av plats.

Priserna varirer men på resan till Sandhamn åker barn 6-11 år för halva priset och barn mellan 0-5år åker gratis. En enkel resa ligger på ca 200-300kr.

Text PMP

Buss istället för tåg

Som ni kunde läsa i blogginlägget ”Det händer saker i Fiskis” så händer det mycket i Fisksätra MEN det byggs även mycket på andra håll. Snart är det dags för den stora ombyggnaden av Slussen att dra igång och då kommer det inte att finnas någon plats för Saltsjöbanan…

Om Nya Slussen blir verklighet, slutar tågen att gå ända in till Slussen i höst. Då kommer resenärerna att få byta till buss vid Henriksdal, där matarbussar fortsätter in till Slussen.

År 2012 reste ca 19 200 resenärer i snitt per dygn på Saltsjöbanan och för att klara av Saltsjöbanans resenärer kommer bussterminalen vid slussen att få fler avstigningsplatser under perioden.

Men det är inte bara Slussenbygget som kommer störa Saltsjöbanans trafik. Hela banan ska rustas upp och kommer vara helt avstängd tio sommarveckor under 2015-2017 och ersättas av bussar. Under 2015 kommer banan vara avstängd 8 juni till den 17 augusti.

Men håll ut! När allt är klart kan vi troligtvis njuta av 12 minuters trafik! Vi kan även då byta till tunnelbanas blåa linje vid Järla och till tvärbanan i Sickla.

Här kan du läsa mer om avstängningen och ersättningsbussarna https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/saltsjobanan/Avstangning/

Här kan du läsa om tunnelbanan, tvärbanan och övriga byggen.
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/slussen/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Fragor-och-svar/Trafiken-under-byggtiden/
http://www.sll.se/tvarbanan-sickla/
http://www.sll.se/nyatunnelbanan/
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/saltsjobanan/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/om-projektet/Trafiken-under-byggtiden/

Text PMP

Det händer saker i Fiskis

Som många kanske vet så stod Fisksätra klart år 1975 och inte mycket har förändrats sedan dess men nu händer det grejer.

Fisksätra Marina, Fisksätra station, Norra centrum och Lännbohöjden står inför förändring. Kommunen har tillsammans med diverse aktörer tagit ett helhets grepp över Fisksätra och 2013 antogs ett detaljplaneprogram, som bland annat byggde vidare på tidigare dialogarbete med Fisksätraborna.

Fisksätra Marina

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”Kommunens mål är att marinan ska bli en mötesplats i Nacka, med skärgårdstrafik från piren, båtar, museum, restaurang och varvsverksamhet. Småbåtshamnen och utrymmet för båtförvaring föreslås utökas. En strandpromenad till Skogsö naturreservat ska passera området. För att säkerställa detta och att piren blir allmän plats behöver en detaljplan tas fram. Badet på Fisksätra holme ska bevaras.” källa: http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/fisksatra_marina/Sidor/default.aspx#dp_handlingar

Fram till 28 maj 2015 kan man lämna synpunkter på planförslaget med miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkterna ska vara hos Nacka kommun senast den 28 maj 2015 (skriftligt).

Fisksätra station

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

 Stations- och spårområdet vid Fisksätra station behöver utökas för att Saltsjöbanan ska kunna få dubbelspår. Det ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i landstingets regi. Genom dubbelspåret ska det bli möjligt att ha 12-minuterstrafik till alla stationer.” källa http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/stationen/Sidor/default.aspx

Mellan 17 mars till den 13 april 2015 kunde man lämna synpunkter på planförslaget för Fisksätra station, du kan se förslaget här http://infobank.nacka.se/Ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9544_fisksatra_station/4_detaljplan/4.1_samrad/affisch.pdf

Byggstart planeras till år 2016. Stationen beräknas stå klart 2018.

Norra Centrum 

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”I Fisksätra centrum ska byggas för fler bostäder och verksamheter, på mark som idag främst används för parkering. Förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö och ett starkare centrum med lokal service, där det är tryggt och säkert och lätt att hitta. De nya byggnaderna kommer att länka samman olika delar av Fisksätra.” källa http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/FISKSATRA/NORR/Sidor/default.aspx

Bygget kommer ske samtidigt som Fisksätrastation (2016-2018)

Lännbohöjden

På nacka kommuns hemsida kan vi läsa följande:

”Kommunen planerar ett nytt bostadsområde på Lännbohjöden i Fisksätra tillsammans med BoKlok Housing AB. Planen är sex nya flerbostadshus i fyra våningar. Den befintliga parkmarken och gångvägen till centrum och dalgången ska behållas för allmänheten.” källa http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/FISKSATRA/LANNBOHOJDEN/Sidor/default.aspx

Lännbohöjden kommer erbjuda 2:or, 3:or och 4:or och stå klart årsskiftet 2016/2017.
Ni kan läsa mer på http://www.boklok.se/lannbohojden/

TEXT PMP

Från idé till genomförande

Det var onsdag och min lilla bebis sov, jag letade febrilt på internet efter aktiviteter i Fisksätra, något måste ju finnas… Jag vet inte vad jag letade efter, kanske ett kafé, ett ställe att komma till när jag tröttnat på att bara sitta hemma, en plats att få nya vänner på.

Jag hade nått fram till Folketshus och till Bibliotekets hemsidor, båda med mycket aktiviteter men kanske var de inte just för mig. Fick jag som svensk komma till Svenska med baby? Fick jag delta på språkkafet på Folketshus?

Jag bestämde mig för att maila och fråga, svaret var självklart, JA, alla får delta!

På vägen ner till centrum började jag lusläsa alla anslagstavlor, där satt anslag på anslag om aktiviteter, konserter, jobbträffar med mera. Allt det jag hade letat efter på internet fanns där i pappersform och hade inte nått fram till oss som inte dagligen var i centrum.

Jag tog upp detta med Lina, en nyfunnen vän på Folkethus, som bekräftade min saknad av en samlingssida för Fisksätra, jag fick även indikationer på att som nyanställd eller nyinflyttad fanns det ingen information att få om Fisksätras historia eller dylikt.

Jag tog saken i egna händer och skapade fisksatra.se, en samlingsplats på Internet där användaren lätt kan få en överblick över vad som är ”på gång” i Fisksätra.

Syftet är helt enkelt att samla in information om arrangemang, föreningar och annat som man kan vilja veta som boende/besökare i Fiskis.

Min förhoppning är att fler än jag har saknat en överblick och nu kommer ha glädje av fisksatra.se och om du vill vara med och hålla sidan uppdaterad eller informera om eventuella ändringar ang arrangemang, hör av dig! Jag svarar på mail på onsdagar info@fisksatra.se

Text PMP