Förändringar på Holmen

Om du tagit en promenad i Fisksätras vardagsrum, Holmen, den senaste tiden kan man se att kommunen gjort en del förändringar vilket upprört många. Holmen har alltid varit en grön plats och tidigare fanns små hus och odlingar på ön, se karta från 1952 nedan.

Den 13 december hade Nacka kommun ett informationsmöte om holmen och mötet aviserades med en dags varsel pga av upprörda Fisksätrabor.

På mötet deltog ansvarig projektledare Marie Edling, Landskapsarkitekt, Lars Hedrén, byggledare och Stefan Lannestedt, arbetsledare samt ett drygt tiotal personer från Fisksätra (mötet låg mitt på dagen därav dålig uppslutning).

Nedan ser ni minnesanteckningarna från mötet.

//PMP

Bakgrund

4 juni 2014 var Fisksätraborna inbjudna till ett möte på Fisksätra Holme inför planerad upprustning. Vid mötet deltog från kommunen bla projektledare Pia Hellgodt och två landskapsarkitekter från Grontmij samt ett tjugotal Fisksätrabor. De boende framförde att det allra viktigaste var att kommunen säkrar att den nuvarande badplatsen vårdas och att nödvändiga åtgärder vidtas så att den kan bibehållas i framtiden. Vi uttryckte vår oro främst för vattenkvaliteten men också säkerheten för barnen om Marinan skulle byggas ut ytterligare. Åtgärder för att kontrollera, säkra och förbättra vattenkvaliteten diskuterades.

När det gällde övriga frågor var de boende positiva till nya möbler, grillar och lekmöjligheter för barnen liksom förbättrad renhållning. När det gällde förbättring av tillgängligheten, genom förstärkning av vissa av de befintliga stigarna, framhöll  Fisksätraborna att dessa måste göras så att det innebar så liten påverkan på holmens karaktär av naturområde som möjligt, så smala som möjligt och anpassade så att träd och vegetation påverkas så lite som möjligt. Att detta var ambitionen intygades vid detta tillfälle av såväl kommunen som landskapsarkitekterna.

Bristande information och medborgardialog

Vi uttryckte stort missnöje med bristande medborgardialog och information.

Sedan 4 juni 2014 har ingen medborgardialog eller information skett (förutom några få allmänt hållna rader på kommunens hemsida). En representant från Nacka Miljövårdsråd framförde att heller inget redovisats i kommunens Naturvårdsråd.

Marie Edling beklagade att detta inte skötts på ett bra sätt.  Nu är alla avtal upphandlade och underskrivna. Ett nytt infomöte kommer att hållas i början av 2017. En detaljerad plan kommer att läggas ut på kommunens hemsida inom kort.

 Breda vägar dimensionerade för kommunens driftsfordon

Vi informerades om att när arbetet är klart blir resultatet 2,25-2,5 meter breda grusvägar. De dimensioneras för att klara kommunens driftsfordon. Att man nu gjort vägarna ca 3 meter breda beror på de fordon som används för vägbyggena, men de kommer att smalnas av när arbetena är klara. En arbetsväg har byggts som går i en brant backe från norrsidan av Holmen; denna arbetsväg ska tas bort och marken ”återställas” efter avslutade arbeten.

I sydbranten byggs en för driftsfordonen körbar utskjutande ramp.  Anledningen till denna konstruktion är att driftsfordon ska kunna köra bort till västra delen av ön för transporter och underhåll samt renhållning. Konstruktionens 40-tal betongplintar och stålbalkar ska döljas av ett horisontellt plank, ett par meter högt i vissa partier. Därtill kommer ett räcke av Gunnebostängsel.

Vi framförde att ingreppen är alltför omfattande och brutala och att framför allt att den körbara rampen utgör ett ingrepp som påtagligt försämrar och förändrar öns natur och i detta område också kulturmark (rester av odling och kulturväxter har funnits här, men detta har av kommunen ej bedömts som värdefullt att ta hänsyn till).  Vi framförde att det finns många exempel där betydligt mindre underhållsfordon används i natur- och kulturområden. En upphandling om markskötsel av Stena, som har små smala elfordon hade i detta fall varit att föredra vilket inte krävt så breda vägar. Representanterna från kommunen gav åter beskedet att alla avtal nu var undertecknade och att detta inte gick att ändra.

I nuläget hade dock ännu inte vägen till badet, till grillplatsen på norrsidan och till den så kallade ”utkiken” byggts. Vi ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt att vägar drogs ända ner till stranden, medan kommunen hävdade att det var nödvändigt för renhållningen. Vägen till ”utkiken” bad vi  ”att få slippa” för att bibehålla denna del av ön så ostörd som möjligt.

holmen-2Efterbehandling/återställning av marken och vegetationen

Vi informerades om att kommunen vinnlagt sig om att ta bort så få träd som möjligt och till och med flyttat ett blåsippsbestånd. Kulturmarken vid den gamla odlingen hade kommunen dock inte tillmätt något värde. Marken kring vägarna kommer att efterbehandlas genom att barkflis läggs längs kanterna och slänterna kommer att jämnas ut och lämplig jord eller bark påföras.

Vi föreslog att klängväxter skulle planteras för att söka dölja planket.

Badet  

Badets stora betydelse för de boende i Fisksätra tog vi åter upp. Att vattenkvaliteten  redan försämrats, att det redan idag var säkerhetsrisker,  att det är vår högsta prioritet att badet kan finnas kvar. Vi inbjöd kommunen att besöka badet en vacker sommardag och se hur välbesökt det är. Vi fick som svar att kommunen var väl medveten om detta, men att det är en annan enhet som är ansvarig för de frågorna.

holmen-1Övrigt

Vi tog upp vikten av att biltrafik och parkering förhindras. De åtgärder för detta som kommunen lovade vidta var bättre och säkrare bom och hinder genom stora stenar.

 

Vad gäller lekredskap för barnen ansåg de närvarande (vi var dock huvudsakligen pensionärer som hade haft möjlighet att delta med så kort varsel) att en naturlekplats med stockar, rep etc var att föredra.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.