Nätverket för Fisksätras framtid

Nätverket för Fisksätras framtid bildades 2004 med syfte att jobba för en positiv utveckling i Fisksätra med utgångspunkt i fisksätrabornas perspektiv och behov. Nätverket är ett öppet nätverk dit alla är välkomna. Mötena hålls på biblioteket. Nätverket är politiskt obundet. Representanter för olika föreningar i Fisksätra som Hyresgästföreningen, Fisksätra Museum, Guds Hus m fl liksom enskilda fisksätrabor deltar regelbundet.

Nätverket skriver sedan flera år remissvar på viktiga planärenden, men ser det som än viktigare att påverka utvecklingen i tidiga skeden genom dialog med kommunens politiker och tjänstemän, liksom med Stena Fastigheter. Nätverket bjuder därför regelbundet in representanter från dessa för diskussioner. Aktuella frågor idag (2016) gäller bl a Stenas byggnation på parkeringsplatserna, Fisksätra Holme och framför allt badplatsens framtid i samband med exploateringen vid Marinan, utvecklingen av Gröna Dalen, trafikfrågorna, samt inte minst diskussionen om lokalisering av en regional friidrottshall till Fisksätra istället för den simhall fisksätraborna så aktivt arbetat för.

Vart fjärde år inför riksdagsval, arrangerar Nätverket, numera i samverkan med Folkets Hus, lokala hearings med företrädare för de politiska partierna i Nacka. Att öka valdeltagandet i Fisksätra är en viktig förutsättning för att göra Fisksätrabornas röster hörda.

Inbjudan till kommande möten liksom minnesanteckningar från tidigare möten läggs ut på facebooksidan Nätverket för Fisksätras framtid.

Comments are closed.