Fisksätra Holme

Snart är det sommar och närmaste badplatsen för oss Fisksätrabor är Holmen. Det har dock varit lite osäkert kring badets fortlevnad de senaste åren.

Allt startade den 22 augusti 2011 då Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet ”Fisksätra Marina”. Planen innefattade följande

  • Byggnation av ny pir för turbåtar
  • Byggnation av nytt museum
  • Ny restaurang
  • Sanering av mark
  • Ommålning av fastighet
  • Bergvärmeanläggning
  • Rivning av uttjänta byggnader
  • Ny lokal för Stockholms båtsnickeri
  • Renovering av alla verkstäder
  • Ny entreprenör för hamn och båtservice

Uppdraget innehöll även att utreda hur en samordning med bad i Fisksätra skulle kunna ske och hur badet och småbåtshamnen skulle kunna kombineras.

Detta oroade dock Fisksätraborna. Vad skulle hända med badet på Fisksätra Holme?

I ett PM från kommunen som kom år 2012 hade man tittat på effekterna för badplatsen, det hette ”tänkbara effekter på bad vid Fisksätra holme av utökad verksamhet vid småbåtshamn i Fisksätra, Nacka kommun”

Där fanns en utredning för hur den nya marinan kunde påverka badet och ett förslag till åtgärder fanns med, med slutsatsen att det var svårt för kommunen att ta ansvar för en badplats så nära en utökad båtverksamhet.

Källa http://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/9536_fisksatra_marina/4_detaljplan/4.0_utredningar_underlag/badutredning.pdf

Men det var inte bara bygget som påverkade badet under åren 2011/2012, för i samband med att Nacka kommun utredde bygget hittades de en läcka. I Nacka Värmdöposten kunde vi läsa att vätska fylld med höga halter av arsenik, kvicksilver och kadmium hade läckt ut i samband med renoveringen av Fisksätra Marina. I tidningen båtliv stod det ”Nacka kommun misstänker att farligt avfall tidigare dumpats vid Fisksätra Marincenter.” Och hur det än var så resulterade detta i att badplatsen stängdes och ett stort saneringsarbete påbörjades. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Kommunen-soker-efter-farligt-avfall/

http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2011/08/Efter-giftlarmet-Sjobottnen-ska-testas/

http://www.batliv.se/article.asp?newsid=4517#.VWBKfylAu9M

År 2013 kunde vi läsa i Nacka Värmdöposten att badet äventyrades pga av utbyggnaden av Marinan. Man sa då att kvalitén på badet kunde försämras pga buller, avgaser, läckage från bränsle och oljor från båtarna samt att säkerheten i strand­området behöver utredas när det finns sjöfart, bad och rekreation på liten yta. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/05/Badplats-hotas-av-miljoforstoring/

Men trots oro stod den 180 meter långa piren färdig för invigning den 21 augusti 2013 och enligt kommunen skulle den nya piren skydda badplatsen på Holmen. Källa http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/08/Nu-ar-180-meter-pir-i-hamn/

Men när man läser sammanträdesprotokollet från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden från 22 april 2015 känns det inte som piren kan skydda badplatsen och även om Nacka kommun lovar att badplatsen ska finnas kvar känns det inte självklart när man läser följande stycke

”I planbeskrivningen står det att ”vattenkvaliteten i samband med planläggningar inte får försämras”. När man sedan läser vidare framgår dock att det finns en stor risk att just detta kommer att ske. Här finns en uppenbar konflikt, badet ska rustas samtidigt som det är osäkert i vilken omfattning det kommer att påverkas, kanske till och med stängas tidvis på grund av föroreningar och störningar från båttrafiken.”

Jag kontaktade Planarkitekt, Civ.ing Samhällsbyggnad från Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad, Planenheten för att få lite mer klarhet i hur allt egentligen ligger till och detta blev svaret.

”Badet är planlagt i detaljplanen och kommer därmed att kvarstå och skötas av park- och naturenheten. I detaljplanen är badet även utökat i yta vilket betyder att man kan flytta eller expandera badplatsen något norrut i framtiden. Men det är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft, precis som utökningen av marinan. Detaljplanen är nu ute på granskning och förväntas vara klar i höst.

Badplatser är miljöer där kommunen (enligt Lag om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen och Ordningslagen) ansvarar för att vattenanläggningarna är säkra för allmänheten. Val av skyddsåtgärder kan variera och beror helt på vilka risker som finns på platsen. Kommunens avsikt har hela tiden varit att låta badet ligga kvar i befintligt läge om inte en bättre plats kan hittas i Fisksätra. Vilka typer av skyddsåtgärder som ska genomföras beskrivs i detaljplanen och ansvaret ligger på kommunens Park- och naturenhet. Det är också de som tar prover på vattnet.

Antalet båtplatser planeras att utökas från ca 275 till 500. Antalet båtplatser på den västra sidan av piren närmast badet är detsamma som tidigare då ingen utökning av bryggor planeras där. Vid sjösättning och upptagning av båtar i marinan måste dock badet passeras, detta sammanfaller dock inte i någon större grad med själva badsäsongen. Passagen mellan piren och badet är cirka 80 meter bred. För de badandes säkerhet ska badet skärmas av med bojar och länsar, det finns beskrivet i planhandlingar och miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids vilket kommunen och länsstyrelsen bedömt inte kommer att ske då planen medför att:

–          dagvattnet tas omhand på ett sätt som gör att vattnet renas innan det går ut i sundet,

–          båtar spolas och vattnet renas i ett reningsverk och

–          all mark inom området är sanerad på gifter från det tidigare båtvarvsverksamheten där man tillverkade plastbåtar.

Dock kan ju alltid en tillfällig olycka inträffa och en båt läcka olja t.ex. och den risken ökar ju fler båtar det blir på en plats. Samt att fler båtar rör sig i vattnet vilket kan göra att föroreningar som finns där i bottensedimenten sedan tidigare kan spridas. För att garantera en bra badvattenkvalitet kommer kommunens kontroll av badvattenkvaliteten utökas för att kontrollera påverkan av föroreningar från bottensediment och båtbottenfärger samt oljespill. Om en påverkan konstateras ska orsaken utredas. Orsaken till påverkan ska omedelbart åtgärdas. Om påverkan är betydande ska badet stängas till dess prover visar att badvattenkvaliteten är godkänd igen. För att ytterligare minska risken för påverkan på vattenkvaliteten kan båtägarna vid marinan informeras om risken för påverkan av vattenkvaliteten från båtarna samt vad man som båtägare kan göra för att minska påverkan ex. inte måla båtarna med biocidfärg.”

Vill du Engagera dig i projektet är det hög tid, du kan läsa mer på http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/fisksatra/fisksatra_marina/Sidor/paverka.aspx

TEXT PMP

Bookmark the permalink.

Comments are closed.